Polityka prywatności

 • Odpowiedzialny: KOSMOS EQAV, S.L. (CIF: B01809953)
 • Adres: Carrer del Comte Borrell 105, 08015 Barcelona (Hiszpania)
 • Kontaktowy adres e-mail: envios@credilemon.com

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych użytkowników na stronie www.credilemon.com, od teraz CREDILEMON, jest firma < b> KOSMOS EQAV, SL (CIF: B01809953), z adresem Carrer del Comte Borrell 105, 08015 Barcelona (Hiszpania), zwana dalej KOSMOS MARKETING.

Akceptacja polityk prywatności

Niniejsze zasady dotyczące prywatności i ochrony danych regulują dostęp do CREDILEMON, witryny dostępnej dla każdego użytkownika z zainteresowaniem Treściami i Usługami stworzonymi przez KOSMOS MARKETING. Dostęp użytkownika do CREDILEMON oznacza akceptację wszystkich warunków ustalonych i przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności

Cel przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 2016/ 679 Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych informujemy, że wypełniając nasz formularz rejestracji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach wyszczególnionych poniżej:

 • KOSMOS MARKETING.

  Dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko) użytkownika mogą być wykorzystywane przez KOSMOS MARKETING do innych celów, oprócz celów korporacyjnych KOSMOS MARKETING:

  • Generowanie wewnętrznych raportów statystycznych dla KOSMOS MARKETING.
  • Wysyłanie promocji handlowych na kategorie, usługi i/lub produkty oferowane w CREDILEMON.
  • Wysyłanie biuletynów z informacjami i wiadomościami na temat wiadomości finansowych.
  • Przygotowanie profilu finansowego na podstawie dostarczonych informacji finansowych.
  • Odpowiadaj na żądania i usługi żądane przez użytkownika, klienta lub dostawcę.
  • Popraw wydajność naszej strony internetowej.

  Przesyłki te mogą być realizowane za pomocą e-maili, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS/MM lub innych środków komunikacji elektronicznej, wszystkie Jest to zgodne z postanowieniami obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i komunikacji handlowej drogą elektroniczną.

  Użytkownik nie jest zobowiązany do wypełniania formularzy ani udziału w promocjach wymienionych w tym punkcie.

 • Przez strony trzecie.

 • KOSMOS MARKETING nie będzie przekazywać Twoich danych stronom trzecim z wyjątkiem:

  • Istnienie obowiązku prawnego.
  • Inne cele: Twoje dane mogą być przekazywane do innych celów tylko wtedy, gdy użytkownik, klient lub dostawca został wcześniej poinformowany oraz wyrazili Państwo wyraźną, uprzednią i świadomą zgodę dotyczącą tożsamości osób trzecich, którym powierzono cesję, a także celu, warunków cesji, obowiązujących reguł korporacyjnych i rodzaju cesji danych za pomocą pola wyboru w formularzu z CREDILEMON , gdzie takie dane są gromadzone. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie ograniczone wyłącznie do celów, dla których zostały przekazane.

Dane przetwarzane

KOSMOS MARKETING traktuje dane dostarczone przez użytkownika, klienta lub dostawcę wyłącznie w określonych celach. Dane te składają się z:

 • Dane identyfikacyjne
 • Adresy e-mail
 • Dane finansowe.

Uzasadnienie przetwarzania danych osobowych

Legalność przetwarzania danych jest przyznawana na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez użytkownika, klienta lub dostawcę w celu ustanowienia stosunku umownego (wyraźnego lub dorozumianego) między obiema stronami.

W przypadku użytkownika uzasadnienie wynika z dobrowolnej zgody wyrażonej w formularzu rejestracyjnym Credilemon przez użytkownika.

Prawa

W każdej chwili użytkownik ma prawo do:

 • Wycofaj zgodę.
 • Dostęp, poprawianie, żądanie przenoszenia swoich danych, ich usunięcie i ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia roszczenia do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych w przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​CREDILEMON naruszył którekolwiek z praw uznane przez przepisy o ochronie danych.

Ochrona danych osobowych

Dane użytkownika zebrane w formularzu CREDILEMON będą przechowywane przez KOSMOS MARKETING na serwerach należących do OVH HISPANO SLU na terytorium Unia Europejska. Dane te będą przechowywane tak długo, jak utrzymany zostanie stosunek umowny stron.

Użytkownik może zażądać usunięcia tych danych do KOSMOS MARKETING zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Prawa użytkownika> Jak skorzystać ze swoich praw.

W przypadku braku aktywności dane użytkownika zostaną usunięte ze wszystkich serwerów używanych przez KOSMOS MARKETING w ciągu maksymalnie 4 lat (nawet jeśli nie zażądałeś usunięcia swoich danych osobowych) .

Zgodnie z zasadą ograniczenia celu danych gromadzonych w RGPD, KOSMOS MARKETING będzie gromadzić dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach określonych w sekcji Przetwarzanie danych osobowych i jej podsekcji i nie będą traktowane w sposób niezgodny z takimi celami.

Prawa użytkownika

Użytkownik, jako właściciel jego danych osobowych, ma szereg praw wyszczególnionych poniżej:

 • Prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Oznacza to prawo do wiedzy, jakie zabiegi KOSMOS MARKETING wykonał z prawami użytkownika.
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych.
 • Prawo do modyfikacji i sprostowania: użytkownik może zażądać korekty swoich danych osobowych w przypadku, gdy są one błędne lub niedokładne.
 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Zarówno tymczasowo, jak i na stałe.
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia Twoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do wycofania uprzednio udzielonej zgody .
 • Prawo do wniesienia roszczenia do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych w przypadku, gdy użytkownik uzna, że ​​CREDILEMON naruszył którekolwiek z praw uznane przez przepisy o ochronie danych.

Wykonywanie praw użytkownika

Użytkownik ma dwa sposoby dochodzenia swoich praw:

 • Elektroniczne: Wysyłając wiadomość e-mail na adres envios@credilemon.com.
 • Pocztą: Listem na adres KOSMOS MARKETING: Carrer del Comte Borrell 105, 08015 Barcelona (Hiszpania).

W obu przypadkach konieczne będzie prawidłowe zidentyfikowanie użytkownika i przesłanie kopii dowodu tożsamości lub paszportu.

Bez uszczerbku dla innych działań prawnych lub zasobów administracyjnych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do Organu kontrolnego swojego państwa, w przypadku gdy uzna, że ​​przetwarzanie jego danych przez KOSMOS MARKETING nie przestrzega aktualnych przepisów i/lub uważa, że ​​nie zapewnia wykonywania praw wymienionych w sekcji Prawa użytkownika niniejszych polityk prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane gromadzone przez KOSMOS MARKETING są szyfrowane i przechowywane przy użyciu standardowych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, kradzieży, niewłaściwemu użyciu lub utracie danych dostarczonych przez użytkownika za pośrednictwem CREDILEMON , bez uszczerbku dla informowania, że ​​całkowita ochrona nie istnieje, a środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia.

KOSMOS MARKETING zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i poufności danych osobowych przechowywanych w naszym systemie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do zachowania bezpieczeństwa w przypadku cesji na rzecz osób trzecich w przypadku ich wystąpienia .

Zmiany w tej polityce

Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana 15 listopada 2021 r.. Niniejsza polityka może ulec zmianie ze względu na zmiany legislacyjne. W przypadku, gdy KOSMOS MARKETING zmieni te zasady, poinformuje użytkownika o tych zmianach, gdy użytkownik ponownie odwiedzi CREDILEMON.